Priser:


Der beregnes timepris for hver påbegyndte halve time efter den første hele time.

                                                                                                                                         incl.moms

Kloakspuling uden TV-inspektion:                                                       750,- =           937,50

TV-inspektion med rapportering incl. evt. spuling:                         950,- =          1.187,50

TV-inspektion uden rapportering incl. evt. spuling:                        800,- =         1.000,00

Lokalisering, opmåling og indtegning af kloakledninger:              800,- =         1.000,00

Montering af rottespærre incl. materialer                               fra  2.200,- =        2.750,00

Tilstoppet kloak (indenddørs) uden spuling                                     600,- =           750,00

Tilstoppet kloak (indenddørs) med spuling                                      900,- =          1.125,00

Tilstoppet kloak (indendørs) TV-inspektion m/u spuling              1.100,- =         1.375,00

Administrativt arbejde                                                                            600,- =           750,00


Kørsel - beregnes fra firmaadresse                                    3,70 / km


Abonnement - Rottespærrer

(årligt eftersyn og service incl. kørsel)                                                350,- =           437,50


Det forudsættes, at brønddækslerne er fritlagte og lette at åbne.

Handelsbetingelser:

Kunden/rekvirenten/bygherren skal ved indgåelse af aftale om TV-inspektion sørge for at JA-kloakservice har fået udleveret relevante tegninger med videre over brønde og ledningsstrækningerne, der skal undersøges.


Brønddæksler skal være fritlagte og let oplukkelige.


Alle relevante ledningsstrækninger og brønde skal være højtryksspulede og oprensede forud for TV-inspektion. TV-inspektion af ikke rensede ledninger giver et dårligt resultat, ligesom det kan umuliggøre TV-inspektionen. Det kan aftales enten skriftligt eller mundtligt på stedet, at JA-kloakservice udfører nødvendig spuling af ledningerne. Spuling afregnes jf. prislisten.


Det er rekvirentens/bygherrens risiko, hvis TV-inspektionen ikke kan gennemføres eller gennemføres tilfredsstillende hvis dæksler er blokeret eller inspektionen hindres af for stor vandføring uanset årsag - herunder skybrud.

Bliver TV-inspektionen hindret på grund af en genstand/forhindring i ledningen rapporteres denne. Inspektionen søges gennemført fra den modsatte side og frem til genstanden/forhindringen. Dette afregnes ud over evt. fast aftalt pris.


Alle tilladelser fra offentlige myndigheder, private eller evt. tredjemand forventes indhentet forud for TV-inspektionens begyndelse, og er derfor JA-kloakservice uvedkommende.


Arbejdet omfatter den visuelle TV-Inspektion af ledninger, fotografering, videooptagelse og evt. rapportering. Rapporteringen udføres i henhold til den til en hver tid gældende udgave af “TV-Inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual”. Der foreligger således ikke en mangel ved arbejdet, medmindre der er rapporteret forkert i forhold til “DANVAs fotomanual”. Det påhviler bygherren/rekvirenten at lade spørgsmål om henholdsvis TV-Inspektionens kvalitet og fejlrapportering afgøres af KTVI .


JA-Kloakservice kan ikke pålægges ansvar for skade i afløbssystemet eller hos tredjemand, når disse er en konsekvens af inspektionens gennemførelse.


Hvis kameraet sidder fast som følge af forhold, der ikke kan lægges JA-Kloakservice til last, betaler rekvirenten/bygherren for al opgravning og retablering, samt omkostninger til vogn og personel til vognen atter er i drift.


JA-Kloakservice ansvar for mangler ved arbejdet er 5 år fra afleveringen. Videooptagelser opbevares i 2 år fra TV-Inspektionsrapportens overgivelse, med mindre videooptagelserne overgives til rekvirenten/bygherren på USB-stik. JA-Kloakservices ansvar for opbevarelse af videooptagelse begrænses af sædvanlig force majeure, såsom krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, indbrud, hærværk og lignende.


JA-Kloakservice hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.


JA-Kloakservice kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler der sker over jordhøjde.

Om kloakledningen er i brug ved tv inspektionen udførelse, er bygherres ansvar. Vi kan spore ledningen, men kan ikke gøres ansvarlig for om andre installationer der er tilsluttet over jord.


JA-Kloakservice påtager sig ikke rådgiver ansvar over for cvr drevet virksomheder.